En
filmsnutt
om oss

Pressmeddelanden

Rethinking Care Sweden AB och MediCheck AB blir samarbetspartners

2018-04-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) och MediCheck AB (”MediCheck”) har ingått avtal om leverans av onlinekonsultationer. Det ettåriga avtalet löper till 20 april 2019. Sägs avtalet inte upp tre månader före avtalstidens utgång löper det tills vidare med tre månaders uppsägningstid.

Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för 2017 offentliggjord

2018-04-20

Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida (www.rethinkingcare.se) samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar samarbetsavtal med Fora AB

2018-04-18

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB med bifirma Curando Företag (“Curando Företag”) inleder ett samarbete med Fora AB (”Fora”) kring leverans av företagshälsa till Foras organisation i Stockholm.

Rethinking Care Sweden AB:s största ägare Academic Medical Group AB beslutar om utdelning av sina aktier

2018-04-05

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) informerar om att Bolagets största ägare, Academic Medical Group AB (”AMG”), vid ordinarie bolagsstämma den 3 april 2018 har beslutat att dela ut sina aktier i Rethinking Care till sina aktieägare.

Tidigareläggande av kvartalsrapport för Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-03-28

Med anledning av att styrelsen för Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 2 maj 2018 klockan 11.00 bland annat med förslag till beslut om företrädesemission av units väljer styrelsen att tidigarelägga kvartalsrapporten, Q1, till samma datum.

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission av units

2018-03-27

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Bolaget den 2 maj 2018 beslutar om företrädesemission av units (bestående av nyemitterade aktier och nyemitterade teckningsoptioner).

Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier

2018-03-27

Styrelsen för Rethinking Care Sweden AB (”Bolaget”) har idag kallat till extra bolagsstämma bland annat med förslag till beslut om företrädesemission av units i syfte att säkra Bolagets långsiktiga finansiering och möjliggöra en intensifierad utveckling och leverans av IT-verktyg och digitala tjänster, ökad marknadskapacitet på systemsidan samt expansion i Norge. Bolaget har ingått avtal med Bolagets huvudägare tillika styrelseledamöter och VD samt till dem närstående bolag om åtagande att teckna units för en sammanlagd emissionslikvid om 5 mkr.

Kallelse till extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-03-27

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), org. nr 559049-5254, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 10.15.

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag tecknar samarbetsavtal med företagshälsan Viken BHT SA

2018-03-16

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) norska dotterbolag Curando AS (”Curando”) har den 15 mars 2018 ingått samarbetsavtal med Viken BHT SA (”Viken”) om försäljning av digital företagshälsa för Viken:s 9 000 anslutna medarbetare.

Rethinking Care Sweden AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

2018-02-23

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rethinking Care Sweden AB säkrar bryggfinansiering från sina två huvudägare och styrelsen föreslår namnändring till Curando Nordic AB

2018-02-23

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har idag nått en överenskommelse med bolagets två huvudägare, Lars Lidgren och Fredrik Thafvelin, som säkrar en bryggfinansiering om 4 MSEK samt beslutat om att föreslå namnändring på bolaget från Rethinkings Care Sweden AB till Curando Nordic AB.    

Rethinking Care Sweden AB renodlar sin strategi genom att avyttra skadereglering och dotterbolaget Säkravård Norden AB

2018-02-13

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har idag, 13 februari 2018, ingått avtal med First Insurance AB (”First Insurance”), 556637-3626, om avyttring av samtliga aktier i Säkravård Norden AB (”Säkravård”), 559054-6486.

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag tecknar samarbetsavtal om företagshälsa med Helsehuset Salis AS

2017-12-21

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) norska dotterbolag Curando AS har tecknat avtal med Helsehuset Salis AS (”Helsehuset Salis”) om digital företagshälsa.

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport för januari – september 2017

2017-11-30

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från januari till september 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Nu finns Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Curando även i Norge

2017-10-20

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag Curando AS bjöd in till frukostseminarium den 17 oktober 2017 vid ett event i Oslo med presentation av sina nya digitala företagshälsotjänster med föreläsningar av ledande arbetsmiljöforskare från Karolinska Institutet och Universitet i Oslo.

Rethinking Care Sweden AB publicerar halvårsrapport

2017-08-31

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed halvårsrapport för perioden från januari till juni 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Rethinking Care Sweden AB förvärvar Niana AB och genomför riktad nyemission

2017-08-31

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har den 31 augusti 2017 förvärvat 100 % av aktierna i Niana AB (”Niana”), ett hälsoföretag i Kista, från De La Salle Holding AB. Förvärvet ger Rethinking Cares dotterbolag på företagshälsoområdet tillgång till en kundbas, ett stort nätverk av underleverantörer samt erfarenhet och kunskap om att driva verksamhet på distans över hela landet.

Rethinking Care Sweden AB: s dotterbolag tecknar samarbetsavtal med Bonnier Publications AB om tjänsten Smart Vård

2017-08-11

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Läkartid nu Nordic AB med bifirma Curando Privat (”Curando”) tecknar ett avtal om samarbete med medieföretaget Bonnier Publications AB och deras tidning och webbplats Vi i Villa.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar kundavtal med Sogeti Sverige AB om företagshälsa

2017-06-27

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB med bifirma Curando Företag (“Curando Företag”) inleder ett tvåårigt samarbete med IT- och ingenjörskonsult-bolaget Sogeti Sverige AB (”Sogeti”) kring leverans av företagshälsa till Sogetis organisation i Sverige. Ordervärdet uppgår till cirka 500 000 SEK årligen exklusive rörliga tilläggstjänster.

Kommuniké från årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2017-05-31

Idag, den 31 maj 2017, hölls årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2017

2017-05-25

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) publicerar härmed delårsrapport för första kvartalet 2017.Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal om digitala lösningar för företagshälsa och medicinsk service

2017-05-19

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) och Agilit Svenska AB (”Agilit”) har tecknat fem nya avtal. Tre av avtalen avser leverans av digitala lösningar för företagshälsa till Global Fastighetsservice AB (”Global”), Jeeves Information Systems AB (”Jeeves”) och Hubbr AB (”Hubbr”). Härutöver har Friskare på jobbet tecknat ett intentionsavtal med Tydliga AB (”Tydliga”) avseende försäljning av företagshälsa och Agilit ett avtal om leverans av IT-lösning till en av Sveriges största leverantörer av medicinsk service. Totalt beräknat ordervärde för de tecknade avtalen uppgår till minst fyra miljoner SEK årligen.

Rethinking Care Sweden AB deltar vid Sedermeradagen Malmö

2017-05-03

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) kommer att delta vid Sedermeradagen Malmö den 9 maj 2017, med syftet att informera om sin verksamhet och framtidsutsikter för befintliga och potentiella investerare.

Kallelse till årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2017-04-28

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017 kl. 10.30 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, i Lund.

Rethinking Care Sweden AB samlar dotterbolag under nytt varumärke och skapar en gemensam sälj- respektive leveransorganisation

2017-04-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) samlar tre av sina dotterbolag under det nya varumärket Curando och skapar samtidigt en gemensam sälj- respektive leveransorganisation.

Rethinking Care Sweden AB startar dotterbolag i Norge

2017-04-07

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) följer sin expansionsplan och startar nu ett helägt norskt dotterbolag, Curando AS, samt rekryterar Asbjørn Sørfonden från Transmedica AS till affärsområdeschef för att utveckla och leda bolaget.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB avseende skadehantering

2017-04-06

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Säkravård Norden AB (”Säkravård”) har ingått avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB (”MAIDEN”) om leverans av skaderegleringstjänster för den svenska marknaden. Avtalet, som börjar gälla den 1 april 2017, löper på tre år med årsvis förlängning därefter. Avtalet beräknas av styrelsen i Rethinking Care vara värt 4 MSEK för Säkravård.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal med Nordic Loss Adjusting AB avseende medicinska onlinekonsultationer

2017-03-31

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Läkartid nu Nordic AB (”Läkartid”) har tecknat avtal om leverans av medicinska onlinekonsultationer med Nordic Loss Adjusting AB (”Nordic Loss”) för kunder med sjukvårdsförsäkringar i Nordeuropa Försäkring AB (”Nordeuropa Försäkring”). Avtalet löper i ett år, dvs. till och med mars 2018 och övergår därefter till ett löpande avtal med tre månaders uppsägningstid.

Rethinking Care Sweden AB samarbetar med Dignita Systems AB och Ljung&Sjöberg AB om utvecklad rehabiliteringsprocess för alkoholproblem på arbetsplats

2017-03-30

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) samt Ljung & Sjöberg AB (”Ljung & Sjöberg”) och Dignita Systems AB (”Dignita”) har inlett samarbete för att utveckla ett erbjudande till företag som önskar komma till rätta med alkoholproblem på arbetsplatser.

Rethinking Care Sweden AB ökar utvecklingstakten inom IT med stärkt projektledning och samarbete med Polar Cape Consulting AB

2017-02-17

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) IT-bolag, Agilit Svenska AB (”Agilit”), har tecknat avtal om samarbete med Polar Cape Consulting AB (”Polar Cape”) inom applikationsutveckling. Rethinking Care har även rekryterat Annika Kortell Stenmark som projektledare för att öka utvecklingstakten av IT-verktyg och portaler, samtidigt som Gunnar Strand lämnar sin tjänst i Agilit. Kortell Stenmark tillträder sin tjänst 20 februari 2017. 

Rethinking Care Sweden AB publicerar bokslutskommuniké för 2016

2017-02-16

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rethinking Care Sweden AB blir största ägare i Carefindy AB

2017-01-19

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) blir omgående största ägare i Carefindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB (”GWS”). GWS meddelade i januari 2016 att bolaget startar utvecklingen av en app-tjänst innehållande en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya tjänsten, CareFindy, ligger i det helägda dotterbolaget Carefindy AB. GWS överlåter nu 65 % av aktierna i Carefindy AB  till Rethinking Care, som avser att utveckla konceptet inom ramen för sin verksamhet.

Rethinking Care Sweden AB inleder samarbete med MedHelp AB

2016-12-22

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har genom sin e-hälsoplattform Agilit kopplat samman MedHelp AB:s (”MedHelp”) IT-system med det journalsystem som Aleris Vårdcentral (”Aleris”) i Tyresö använder. Detta medför att MedHelps sjuksköterskor på distans kan överta ansvaret för alla inkommande samtal till vårdcentralen för rådgivning och tidsbokning. Härutöver har Agilit Svenska AB tecknat avtal med MedHelp om fortsatt samarbete.

Rethinking Care Sweden AB: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

2016-12-22

Idag, den 22 december 2016, inleds handeln i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) aktier på Nasdaq Stockholm First North.  

Rethinking Care Sweden AB godkänt för listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-12-21

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) meddelar att bolaget har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 21 december 2016, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i Rethinking Cares aktier beräknas bli den 22 december 2016.

Rethinking Care Sweden AB:s listningsprocess försenad

2016-12-20

Rethinking Care Sweden AB meddelar härmed att processen för listning på Nasdaq Stockholm First North har blivit försenad. Ny beräknad första dag för handel är den 22 december 2016.  

Rättelse: Utfall i Rethinking Care Sweden AB:s nyemission inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-11-30

I pressmeddelande publicerat den 22 november 2016 avseende utfallet i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) nyemission angavs ett felaktigt antal nyemitterade aktier, med anledning av ett administrativt fel. Korrekt antal aktier som nyemitteras är 3 718 198 stycken. Nyemissionen tecknades således till 84,5 procent, innebärande att Rethinking Care tillförs 21 565 548 SEK före emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK.

Rethinking Care delger utfall i nyemission inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-11-22

Den 17 november 2016 avslutades teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) nyemission av aktier inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 87,6 procent, innebärande att  Rethinking Care tillförs cirka 22,3 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Rethinking Care cirka 600 nya aktieägare. Första dag för handel på First North är beräknad att bli den 21 december 2016.

Ytterligare information avseende avtal om samarbete med First Insurance AB och Nordic Insurance AB

2016-11-16

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Säkravård Norden AB (”Säkravård”) har, som tidigare kommunicerats, tecknat avtal med First Insurance AB och Nordic Insurance AB om samarbete avseende hantering av leverans i en ny sjukvårdsförsäkring för den svenska marknaden samt personskadereglering för försäkring som ersätter inkomstbortfall. Säkravård kommer i detta samarbete att ansvara för all den skadereglering samt förmedling av vård som kan uppstå då kunderna drabbas av skada eller sjukdom. Avtalet gäller från och med den 15 november 2016 och sträcker sig 36 månader framåt. Efter detta förlängs avtalet med ett år i taget med tre månaders uppsägningstid. Omsättningen för detta avtal beräknas under 2017 att uppgå till totalt cirka 1,5 MSEK och under 2018 upp emot 2,5-3 MSEK.

Säkravård Norden tecknar avtal om samarbete med First Insurance och Nordic Insurance

2016-11-15

Säkravård Norden AB har tecknat avtal med First Insurance och Nordic Insurance om samarbete kring hela deras hantering av leveransen i en ny sjukvårdsförsäkring för den svenska marknaden

Friskare på jobbet tecknar sina tre första kundavtal

2016-11-08

Vi har nu tecknat våra första tre avtal för leverans av tjänster inom olika områden till tre olika branscher. Det rör sig både om strategiskt arbetsmiljöarbete och tjänster från vår digitala plattform Friskakuten

Kallelse till extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2016-11-08

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), org. nr. 559049-5254 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 oktober 2016, kl. 10.00 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27,  223 63 Lund.

Rethinking Care Sweden AB fortsätter arbetet med att förbereda bolaget inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-11-07

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) fortsätter arbetet med att förbereda verksamheten inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North (”First North”) under senare delen av 2016. Vid extra bolagsstämma som hölls den 14 september 2016 beslutades bland annat om att göra bolaget publikt samt om nyval av revisor och inval av ytterligare två styrelseledamöter. 

Rethinking Care Sweden AB genomför lyckad kapitalisering och förbereder för listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-11-07

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har under sommaren 2016 erhållit totalt cirka 8 MSEK genom två private placements som genomförts i syfte att finansiera utveckling av bolagets helhetskoncept inom vård och hälsa. Rethinking Care genomförde i maj/juni 2016 en private placement om 2 MSEK i samband med bildandet av koncernen. Därefter genomförde Bolaget ytterligare en private placement om cirka 6 MSEK. Rethinking Cares koncept vilar på tre samverkande affärsområden, vård, hälsa och IT. Bolaget har hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Kapitaltillskottet möjliggör ett fortsatt högt tempo i utvecklingen av verksamheten fram till en planerad listningsemission. Den planerade listningen på Nasdaq Stockholm First North avser bolaget att genomföra under slutet av 2016. 

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsa som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se