En
filmsnutt
om oss

Pressmeddelanden

Rethinking Care Sweden AB samlar dotterbolag under nytt varumärke och skapar en gemensam sälj- respektive leveransorganisation

2017-04-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) samlar tre av sina dotterbolag under det nya varumärket Curando och skapar samtidigt en gemensam sälj- respektive leveransorganisation.

Rethinking Care Sweden AB startar dotterbolag i Norge

2017-04-07

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) följer sin expansionsplan och startar nu ett helägt norskt dotterbolag, Curando AS, samt rekryterar Asbjørn Sørfonden från Transmedica AS till affärsområdeschef för att utveckla och leda bolaget.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB avseende skadehantering

2017-04-06

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Säkravård Norden AB (”Säkravård”) har ingått avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB (”MAIDEN”) om leverans av skaderegleringstjänster för den svenska marknaden. Avtalet, som börjar gälla den 1 april 2017, löper på tre år med årsvis förlängning därefter. Avtalet beräknas av styrelsen i Rethinking Care vara värt 4 MSEK för Säkravård.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal med Nordic Loss Adjusting AB avseende medicinska onlinekonsultationer

2017-03-31

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Läkartid nu Nordic AB (”Läkartid”) har tecknat avtal om leverans av medicinska onlinekonsultationer med Nordic Loss Adjusting AB (”Nordic Loss”) för kunder med sjukvårdsförsäkringar i Nordeuropa Försäkring AB (”Nordeuropa Försäkring”). Avtalet löper i ett år, dvs. till och med mars 2018 och övergår därefter till ett löpande avtal med tre månaders uppsägningstid.

Rethinking Care Sweden AB samarbetar med Dignita Systems AB och Ljung&Sjöberg AB om utvecklad rehabiliteringsprocess för alkoholproblem på arbetsplats

2017-03-30

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) samt Ljung & Sjöberg AB (”Ljung & Sjöberg”) och Dignita Systems AB (”Dignita”) har inlett samarbete för att utveckla ett erbjudande till företag som önskar komma till rätta med alkoholproblem på arbetsplatser.

Rethinking Care Sweden AB ökar utvecklingstakten inom IT med stärkt projektledning och samarbete med Polar Cape Consulting AB

2017-02-17

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) IT-bolag, Agilit Svenska AB (”Agilit”), har tecknat avtal om samarbete med Polar Cape Consulting AB (”Polar Cape”) inom applikationsutveckling. Rethinking Care har även rekryterat Annika Kortell Stenmark som projektledare för att öka utvecklingstakten av IT-verktyg och portaler, samtidigt som Gunnar Strand lämnar sin tjänst i Agilit. Kortell Stenmark tillträder sin tjänst 20 februari 2017. 

Rethinking Care Sweden AB publicerar bokslutskommuniké för 2016

2017-02-16

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rethinking Care Sweden AB blir största ägare i Carefindy AB

2017-01-19

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) blir omgående största ägare i Carefindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB (”GWS”). GWS meddelade i januari 2016 att bolaget startar utvecklingen av en app-tjänst innehållande en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya tjänsten, CareFindy, ligger i det helägda dotterbolaget Carefindy AB. GWS överlåter nu 65 % av aktierna i Carefindy AB  till Rethinking Care, som avser att utveckla konceptet inom ramen för sin verksamhet.

Rethinking Care Sweden AB inleder samarbete med MedHelp AB

2016-12-22

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har genom sin e-hälsoplattform Agilit kopplat samman MedHelp AB:s (”MedHelp”) IT-system med det journalsystem som Aleris Vårdcentral (”Aleris”) i Tyresö använder. Detta medför att MedHelps sjuksköterskor på distans kan överta ansvaret för alla inkommande samtal till vårdcentralen för rådgivning och tidsbokning. Härutöver har Agilit Svenska AB tecknat avtal med MedHelp om fortsatt samarbete.

Rethinking Care Sweden AB: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

2016-12-22

Idag, den 22 december 2016, inleds handeln i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) aktier på Nasdaq Stockholm First North.  

Rethinking Care Sweden AB godkänt för listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-12-21

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) meddelar att bolaget har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 21 december 2016, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i Rethinking Cares aktier beräknas bli den 22 december 2016.

Rethinking Care Sweden AB:s listningsprocess försenad

2016-12-20

Rethinking Care Sweden AB meddelar härmed att processen för listning på Nasdaq Stockholm First North har blivit försenad. Ny beräknad första dag för handel är den 22 december 2016.  

Rättelse: Utfall i Rethinking Care Sweden AB:s nyemission inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-11-30

I pressmeddelande publicerat den 22 november 2016 avseende utfallet i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) nyemission angavs ett felaktigt antal nyemitterade aktier, med anledning av ett administrativt fel. Korrekt antal aktier som nyemitteras är 3 718 198 stycken. Nyemissionen tecknades således till 84,5 procent, innebärande att Rethinking Care tillförs 21 565 548 SEK före emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK.

Rethinking Care delger utfall i nyemission inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-11-22

Den 17 november 2016 avslutades teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) nyemission av aktier inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 87,6 procent, innebärande att  Rethinking Care tillförs cirka 22,3 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Rethinking Care cirka 600 nya aktieägare. Första dag för handel på First North är beräknad att bli den 21 december 2016.

Ytterligare information avseende avtal om samarbete med First Insurance AB och Nordic Insurance AB

2016-11-16

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Säkravård Norden AB (”Säkravård”) har, som tidigare kommunicerats, tecknat avtal med First Insurance AB och Nordic Insurance AB om samarbete avseende hantering av leverans i en ny sjukvårdsförsäkring för den svenska marknaden samt personskadereglering för försäkring som ersätter inkomstbortfall. Säkravård kommer i detta samarbete att ansvara för all den skadereglering samt förmedling av vård som kan uppstå då kunderna drabbas av skada eller sjukdom. Avtalet gäller från och med den 15 november 2016 och sträcker sig 36 månader framåt. Efter detta förlängs avtalet med ett år i taget med tre månaders uppsägningstid. Omsättningen för detta avtal beräknas under 2017 att uppgå till totalt cirka 1,5 MSEK och under 2018 upp emot 2,5-3 MSEK.

Säkravård Norden tecknar avtal om samarbete med First Insurance och Nordic Insurance

2016-11-15

Säkravård Norden AB har tecknat avtal med First Insurance och Nordic Insurance om samarbete kring hela deras hantering av leveransen i en ny sjukvårdsförsäkring för den svenska marknaden

Friskare på jobbet tecknar sina tre första kundavtal

2016-11-08

Vi har nu tecknat våra första tre avtal för leverans av tjänster inom olika områden till tre olika branscher. Det rör sig både om strategiskt arbetsmiljöarbete och tjänster från vår digitala plattform Friskakuten

Kallelse till extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2016-11-08

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), org. nr. 559049-5254 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 oktober 2016, kl. 10.00 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27,  223 63 Lund.

Rethinking Care Sweden AB fortsätter arbetet med att förbereda bolaget inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-11-07

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) fortsätter arbetet med att förbereda verksamheten inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North (”First North”) under senare delen av 2016. Vid extra bolagsstämma som hölls den 14 september 2016 beslutades bland annat om att göra bolaget publikt samt om nyval av revisor och inval av ytterligare två styrelseledamöter. 

Rethinking Care Sweden AB genomför lyckad kapitalisering och förbereder för listning på Nasdaq Stockholm First North

2016-11-07

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har under sommaren 2016 erhållit totalt cirka 8 MSEK genom två private placements som genomförts i syfte att finansiera utveckling av bolagets helhetskoncept inom vård och hälsa. Rethinking Care genomförde i maj/juni 2016 en private placement om 2 MSEK i samband med bildandet av koncernen. Därefter genomförde Bolaget ytterligare en private placement om cirka 6 MSEK. Rethinking Cares koncept vilar på tre samverkande affärsområden, vård, hälsa och IT. Bolaget har hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Kapitaltillskottet möjliggör ett fortsatt högt tempo i utvecklingen av verksamheten fram till en planerad listningsemission. Den planerade listningen på Nasdaq Stockholm First North avser bolaget att genomföra under slutet av 2016. 

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsa som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se