Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Aktien

Bolagets aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North. Det finns 10 994 644 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 1045797,80 SEK. Aktien handlas sedan den 21 juni 2018 i bolagsnamnet Curando Nordic AB med kortnamn CUR.

En diskrepans föreligger mellan Euroclears och Bolagsverkets register, per den 29 juni 2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 10 994 644 stycken enligt Euroclear medan antalet var 13 395 829 stycken enligt Bolagsverket.

Största aktieägarna

Nedanstående information om största aktieägarna i bolaget kommer att uppdateras vid slutförd nyemission.

2018-06-29
Källa Euroclear Sweden AB

Summa innehav Röster %
1 Algora AB* 1415668 12,88%
2 Fredrik Thafvelin** 1040000 9,46%
3 Almi Invest Syd AB 592200 5,39%
4 Swedish Growth Fund AB 562217 5,11%
5 De La Salle Holding AB 536666 4,88%
6 Cecilia Thafvelin 530000 4,82%
7 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension*** 445581 4,05%
8 Thomas Palmqvist 250000 2,27%
9 Andreas Rodman 211923 1,93%
10 Peter Hedberg 200000 1,82%
10 Gunnar Strand 200000 1,82%
Övriga 5010389 45,57%
Total 10994644 100,00%

*Vid tidpunkten förvaltad av bank. Ägs till 55% av styrelseordförande Lars Lidgren. Härutöver äger Lars Lidgren via Seagles AB 63 082 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,57%. Via Academic Medical Group AB, som ägs till 58,5% av Lars Lidgren, 390 344 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 3,55%. Bolagsstämma i Academic Medical Group AB har beslutat dela ut samtliga aktier i Curando Nordic AB till sina aktieägare. Av administrativa skäl har ett mindre antal antal aktier dock ännu ej överförts till respektive ägare. Via närstående äger Lars Lidgren 870 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,01 %.

* *Härutöver äger Curando Nordics VD Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via sitt helägda bolag Agilit AB, motsvarande cirka 0,91%, 154 607 aktier genom sitt helägda bolag Turn Around AS, motsvarande cirka 1,41%. Utöver detta är 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.

***Notera att denna ägare har flera underliggande ägare.

NASDAQ OMX – First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.